Game Mu Việt
MUMOIRA MUHANOI-SS6.TV
MU mới ra

Danh sách MU Mới Ra - Game MU Lậu hay nhất 2022

STARRED MU ONLINE! SPECIAL RESET REWARDS & QUESTS!

STARRED MU ONLINE! SPECIAL RESET REWARDS & QUESTS!

Season 12 Reset Exp:30x Drop 35% MU Nước ngoài MU pc
FREEBIES FB Event Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! Special Reset Rewards: - Damage, HP, DD, REF +2% extra each 5 Resets
Alpha test: 17:00 - 28/9/2022
Open beta: 17:00 - 29/9/2022
STARRED MU ONLINE! SPECIAL RESET REWARDS & QUESTS!

STARRED MU ONLINE! SPECIAL RESET REWARDS & QUESTS!

Season 12 Reset Exp:30x Drop 30% MU Nước ngoài MU pc
FREEBIES FB Event Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! Special Reset Rewards: - Damage, HP, DD, REF +2% extra each 5 Resets
Alpha test: 15:00 - 13/9/2022
Open beta: 17:00 - 13/9/2022
⚠ STARRED MU ONLINE! SPECIAL RESET REWARDS & QUESTS! ⚠

⚠ STARRED MU ONLINE! SPECIAL RESET REWARDS & QUESTS! ⚠

Season 12 Reset Exp:30x Drop 35% MU Việt Nam MU pc
⚠️ FREEBIES FB Event ⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Reset Rewards: - Damage, HP, DD, REF +2% extra each 5 Resets
Alpha test: 13:00 - 9/9/2022
Open beta: 16:00 - 10/9/2022
⚠STARRED MU ONLINE! ⚠MANY VN PLAYERS! ⚠NEW SV OPEN!

⚠STARRED MU ONLINE! ⚠MANY VN PLAYERS! ⚠NEW SV OPEN!

Season 12 Reset Exp:500x Drop 35% MU Nước ngoài MU pc
⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Grand Reset Reward! Damage and HP +10% extra each Grand Reset!
Alpha test: 16:00 - 15/8/2022
Open beta: 17:00 - 16/8/2022
⚠STARRED MU ONLINE! ⚠MANY VN PLAYERS! ⚠NEW SV OPEN!

⚠STARRED MU ONLINE! ⚠MANY VN PLAYERS! ⚠NEW SV OPEN!

Season 12 Reset Exp Cao Drop 45% MU Nước ngoài MU pc
⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Grand Reset Reward! Damage and HP +10% extra each Grand Reset!
Alpha test: 16:00 - 18/7/2022
Open beta: 17:00 - 19/7/2022
⚠ STARRED MU ONLINE! SPECIAL RESET REWARDS & QUESTS! ⚠

⚠ STARRED MU ONLINE! SPECIAL RESET REWARDS & QUESTS! ⚠

Season 12 Reset Exp Thấp Drop 30% MU Nước ngoài MU pc
⚠️ FREEBIES FB Event ⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Reset Rewards: - Damage, HP, DD, REF +2% extra each 5 Resets
Alpha test: 13:00 - 24/6/2022
Open beta: 18:00 - 25/6/2022
⚠STARRED MU ONLINE! ⚠MANY VN PLAYERS! ⚠NEW SV OPEN!

⚠STARRED MU ONLINE! ⚠MANY VN PLAYERS! ⚠NEW SV OPEN!

Season 12 Reset Exp Vừa Drop 30% MU Việt Nam MU pc
⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Grand Reset Reward! Damage and HP +10% extra each Grand Reset!
Alpha test: 12:00 - 3/6/2022
Open beta: 14:00 - 4/6/2022
⚠Starred Mu Online! ⚠Many VN players! ⚠NEW Sv Open!

⚠Starred Mu Online! ⚠Many VN players! ⚠NEW Sv Open!

Season 12 Reset Exp Vừa Drop 35% MU Việt Nam MU pc
⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Grand Reset Reward! Damage and HP +10% extra each Grand Reset!
Alpha test: 13:00 - 27/5/2022
Open beta: 17:00 - 28/5/2022
? Starred MU! ⚠BIG ONLINE! ⚠NEW SERVER OPEN!

? Starred MU! ⚠BIG ONLINE! ⚠NEW SERVER OPEN!

Season 12 Reset Exp Cao Drop 40% MU Việt Nam MU pc
⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Grand Reset Reward! Damage and HP +5% extra each Grand Reset!
Alpha test: 14:00 - 3/5/2022
Open beta: 15:00 - 4/5/2022
⚠ Starred MU Online! Special Reset Rewards & Quests!

⚠ Starred MU Online! Special Reset Rewards & Quests!

Season 12 Reset Exp Thấp Drop 30% MU Nước ngoài MU pc
⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards!
Alpha test: 15:00 - 22/4/2022
Open beta: 16:00 - 23/4/2022
⚠ Starred MU Online! ⚠Many VN Players! ⚠New Sv OPEN!

⚠ Starred MU Online! ⚠Many VN Players! ⚠New Sv OPEN!

Season 12 Reset Exp Vừa Drop 30% MU Nước ngoài MU pc
⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Grand Reset Reward! Damage and HP +10% extra each Grand Reset!
Alpha test: 17:00 - 22/3/2022
Open beta: 18:00 - 23/3/2022
⚠STARREDMU.COM! ⚠BIG ONLINE! ⚠NEW SERVER OPEN!

⚠STARREDMU.COM! ⚠BIG ONLINE! ⚠NEW SERVER OPEN!

Season 12 Reset Exp Cao Drop 45% MU Nước ngoài MU pc
⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Grand Reset Reward! Damage and HP +5% extra each Grand Reset!
Alpha test: 17:00 - 25/2/2022
Open beta: 18:00 - 26/2/2022
⚠STARRED MU ONLINE!⚠ BIG ONLINE! NEW SERVER OPEN!

⚠STARRED MU ONLINE!⚠ BIG ONLINE! NEW SERVER OPEN!

Season 12 Reset Exp Cao Drop 45% MU Nước ngoài MU pc
⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Grand Reset Reward! Damage and HP +5% extra each Grand Reset!
Alpha test: 18:00 - 18/2/2022
Open beta: 19:00 - 19/2/2022
⚠ Starred MU Online! Special Reset Rewards & Quests! ⚠

⚠ Starred MU Online! Special Reset Rewards & Quests! ⚠

Season 12 Reset Exp Thấp Drop 35% MU Việt Nam MU pc
⚠️ FREEBIES FB Event ⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Reset Rewards: - Damage, HP, DD, REF +2% extra each 5 res
Alpha test: 15:00 - 28/1/2022
Open beta: 17:00 - 28/1/2022
⚠ Starred MU Online! Special Reset Rewards & Quests! ⚠

⚠ Starred MU Online! Special Reset Rewards & Quests! ⚠

Season 12 Reset Exp Thấp Drop 30% MU Việt Nam MU pc
⚠️ FREEBIES FB Event ⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Reset Rewards: - Damage, HP, DD, REF +2% extra each 5 resets! -…
Alpha test: 15:00 - 26/1/2022
Open beta: 19:00 - 27/1/2022
⚠Starred MU Online!⚠ Big Online! New Server Open!

⚠Starred MU Online!⚠ Big Online! New Server Open!

Season 12 Reset Exp Cao Drop 50% MU Việt Nam MU pc
⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Grand Reset Reward! Damage and HP +5% extra each Grand Reset!
Alpha test: 14:00 - 12/1/2022
Open beta: 18:00 - 13/1/2022
StarredMU.com x500~x100 - Fresh OPEN! New Server! High Online!

StarredMU.com x500~x100 - Fresh OPEN! New Server! High Online!

Season 12 Reset Exp Vừa Drop 40% MU Việt Nam MU pc
⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Grand Reset Reward! Damage and HP +10% extra each Grand Reset!
Alpha test: 12:00 - 27/12/2021
Open beta: 17:00 - 28/12/2021
StarredMu.com New Server Open!

StarredMu.com New Server Open!

Season 12 Reset Exp Thấp Drop 30% MU Việt Nam MU pc
⚠️ FREEBIES FB Event ⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Reset Reward! Damage, HP, DD, REF +2% each 5 resets!
Alpha test: 12:00 - 22/11/2021
Open beta: 13:00 - 22/11/2021
StarredMu.com New Server Open - Many Players!

StarredMu.com New Server Open - Many Players!

Season 12 Reset Exp Thấp Drop 30% MU Việt Nam MU pc
⚠️ FREEBIES FB Event ⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Reset Reward! Damage, HP, DD, REF +2% each 5 resets!
Alpha test: 14:00 - 19/11/2021
Open beta: 18:00 - 20/11/2021
StarredMu.com New Server Open! High Online! X9999

StarredMu.com New Server Open! High Online! X9999

Season 12 Reset Exp Cao Drop 50% MU Việt Nam MU pc
⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Grand Reset Reward! Damage and HP +2% extra each Grand Reset!
Alpha test: 14:00 - 3/11/2021
Open beta: 16:00 - 4/11/2021
StarredMU.com x500~x100 - Fresh OPEN! New Server! High Online!

StarredMU.com x500~x100 - Fresh OPEN! New Server! High Online!

Season 12 Reset Exp Vừa Drop 35% MU Việt Nam MU pc
⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Grand Reset Reward! Damage and HP +10% extra each Grand Reset!
Alpha test: 14:00 - 21/10/2021
Open beta: 20:20 - 21/10/2021
StarredMu.com New Server Open 5. October - Many Players!

StarredMu.com New Server Open 5. October - Many Players!

Season 12 Reset Exp Thấp Drop 30% MU Việt Nam MU pc
⚠️ FREEBIES FB Event ⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Reset Reward! Damage, HP, DD, REF +2% each 5 resets!
Alpha test: 14:00 - 4/10/2021
Open beta: 16:00 - 5/10/2021
StarredMu.com New Server Open 15. SEPTEMBER! High Online! X9999

StarredMu.com New Server Open 15. SEPTEMBER! High Online! X9999

Season 12 Reset Exp Cao Drop 45% MU Việt Nam MU pc
⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Grand Reset Reward! Damage and HP +2% extra each Grand Reset!
Alpha test: 16:00 - 13/9/2021
Open beta: 18:00 - 15/9/2021
StarredMU.com x500~x100 - Fresh OPEN! New Server! High Online!

StarredMU.com x500~x100 - Fresh OPEN! New Server! High Online!

Season 12 Reset Exp Vừa Drop 35% MU Việt Nam MU pc
⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Grand Reset Reward! Damage and HP +10% extra each Grand Reset!
Alpha test: 13:00 - 25/8/2021
Open beta: 16:00 - 26/8/2021
STARRED MU - New Fresh X30 - GRAND OPEN - 14 AUG

STARRED MU - New Fresh X30 - GRAND OPEN - 14 AUG

Season 12 Reset Exp Thấp Drop 25% MU Việt Nam MU pc
❗New Server from Starred Mu OPENING❗ (X30-X20 dynamic experience rate) ⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards!
Alpha test: 18:00 - 13/8/2021
Open beta: 19:00 - 14/8/2021
STARRED MU - New Fresh X30 - GRAND OPEN - 12 AUG

STARRED MU - New Fresh X30 - GRAND OPEN - 12 AUG

Season 12 Reset Exp Thấp Drop 35% MU Việt Nam MU pc
❗New Server from Starred Mu OPENING❗ (X30-X20 dynamic experience rate) ⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards!
Alpha test: 12:05 - 11/8/2021
Open beta: 14:05 - 12/8/2021
StarredMu.com New Server Open 22. JULY! High Online! X9999

StarredMu.com New Server Open 22. JULY! High Online! X9999

Season 12 Reset Exp Cao Drop 50% MU Việt Nam MU pc
⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Grand Reset Reward! Damage and HP +2% extra each Grand Reset!
Alpha test: 11:25 - 21/7/2021
Open beta: 16:25 - 22/7/2021
STARRED x30 - Fresh OPEN 8. JULY !! New Server! High Online!

STARRED x30 - Fresh OPEN 8. JULY !! New Server! High Online!

Season 12 Reset Exp Thấp Drop 30% MU Việt Nam MU pc
⚠️ New Open! ⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Reset Reward! Damage, HP, DD, REF +2% each 5 resets!
Alpha test: 15:00 - 7/7/2021
Open beta: 17:00 - 8/7/2021
StarredMu.com New Server Open 26. June 26/06/2021 High Online!

StarredMu.com New Server Open 26. June 26/06/2021 High Online!

Season 12 Reset Exp Vừa Drop 35% MU Việt Nam MU pc
Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! Special Grand Reset Reward! Damage and HP +10% extra each Grand Reset! ‼ Freebie welcome bonus: Get FREE 300…
Alpha test: 14:00 - 25/6/2021
Open beta: 16:00 - 26/6/2021
STARRED x30 - Fresh OPEN 10. JUNE !! New Server! High Online!

STARRED x30 - Fresh OPEN 10. JUNE !! New Server! High Online!

Season 12 Reset Exp Thấp Drop 25% MU Việt Nam MU pc
⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Reset Reward! Damage, HP, DD, REF +2% each 5 resets!
Alpha test: 13:00 - 10/6/2021
Open beta: 22:00 - 10/6/2021
TopMuOnline.net Opens New Server NoReset !!

TopMuOnline.net Opens New Server NoReset !!

Season 12 No Reset Exp Thấp Drop 25% MU Việt Nam MU pc
Get Free Topcoins in easy events: Facebook Sharing Event to Earn Free 1000 Topcoins Promote on Skype Event to Earn up to Free 3500 Topcoins Advertise and get Reward Event…
Alpha test: 13:05 - 1/6/2021
Open beta: 22:00 - 3/6/2021
StarredMu.com New Server Open 27. MAY! High Online! X9999

StarredMu.com New Server Open 27. MAY! High Online! X9999

Season 12 Reset Exp Cao Drop 45% MU Việt Nam MU pc
⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Grand Reset Reward! Damage and HP +2% extra each Grand Reset!
Alpha test: 15:00 - 27/5/2021
Open beta: 17:00 - 27/5/2021
STARRED x500~x100 - Fresh OPEN 11 MAY !! New Server! High Online!

STARRED x500~x100 - Fresh OPEN 11 MAY !! New Server! High Online!

Season 12 Reset Exp Vừa Drop 35% MU Việt Nam MU pc
⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Grand Reset Reward! Damage and HP +10% extra each Grand Reset!
Alpha test: 14:00 - 10/5/2021
Open beta: 22:00 - 11/5/2021
TOP Mu - Fresh New Start, Grand Opening 01/05/2021 - Welcome - Freebies!

TOP Mu - Fresh New Start, Grand Opening 01/05/2021 - Welcome - Freebies!

Season 12 Reset Exp Thấp Drop 30% MU Việt Nam MU pc
✅Limited Max IP to 2 (max 2 game windows per IP) ✅Cash Shop remade, No Over Powered Items! ✅Seal Buff Exp % Lowered, Not too much boost!
Alpha test: 13:00 - 1/5/2021
Open beta: 17:00 - 1/5/2021
StarredMu.com New Server Open 27/04/2021 High Online! X9999

StarredMu.com New Server Open 27/04/2021 High Online! X9999

Season 12 Reset Exp Cao Drop 40% MU Việt Nam MU pc
⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Grand Reset Reward! Damage and HP +2% extra each Grand Reset!
Alpha test: 15:00 - 27/4/2021
Open beta: 17:00 - 27/4/2021
TOP Mu - Fresh New Start, Grand Opening 28/04/2021 - Welcome - Freebies!

TOP Mu - Fresh New Start, Grand Opening 28/04/2021 - Welcome - Freebies!

Season 12 Reset Exp Thấp Drop 35% MU Việt Nam MU pc
✅Limited Max IP to 2 (max 2 game windows per IP) ✅Cash Shop remade, No Over Powered Items! ✅Seal Buff Exp % Lowered, Not too much boost!
Alpha test: 15:25 - 26/4/2021
Open beta: 17:25 - 28/4/2021
StarredMu.com New Server Open 24/04/2021 High Online! X9999

StarredMu.com New Server Open 24/04/2021 High Online! X9999

Season 12 Reset Exp Cao Drop 45% MU Việt Nam MU pc
⚠️⚠️⚠️Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! Special Grand Reset Reward! Damage and HP +2% extra each GR!⚠️⚠️⚠️
Alpha test: 14:00 - 23/4/2021
Open beta: 16:00 - 24/4/2021
TopMuOnline.Net | X1000~X100 | 3D Camera - OPENING 14/04/2021 | 14 APRIL

TopMuOnline.Net | X1000~X100 | 3D Camera - OPENING 14/04/2021 | 14 APRIL

Season 12 Reset Exp Vừa Drop 40% MU Việt Nam MU pc
‼ TOP Mu Online new server X1000~X100 OPENING 14. APRIL !‼ ✅Limited Max IP to 2 (max 2 game windows per IP)
Alpha test: 14:00 - 12/4/2021
Open beta: 16:00 - 14/4/2021
STARRED x30 - Fresh OPEN 13 APRIL !! New Server! High Online!

STARRED x30 - Fresh OPEN 13 APRIL !! New Server! High Online!

Season 12 Reset Exp Thấp Drop 30% MU Việt Nam MU pc
❗New Server from Starred Mu OPENING 13 APRIL❗ (X30-X20 dynamic experience rate) ⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards!
Alpha test: 16:00 - 11/4/2021
Open beta: 18:00 - 13/4/2021
STARRED x500~x100 - Fresh OPEN 2 APRIL !! New Server! High Online!

STARRED x500~x100 - Fresh OPEN 2 APRIL !! New Server! High Online!

Season 12 Reset Exp Vừa Drop 35% MU Việt Nam MU pc
Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! Special Grand Reset Reward! Damage and HP +10% extra each Grand Reset! ‼ .. Freebies ‼
Alpha test: 14:00 - 1/4/2021
Open beta: 17:00 - 2/4/2021
Topmuonline.Net Opens New Server No Reset X5 on APRIL 3. Join NOW.

Topmuonline.Net Opens New Server No Reset X5 on APRIL 3. Join NOW.

Season 12 No Reset Exp Thấp Drop 30% MU Việt Nam MU pc
✅Cash Shop remade, No Over Powered Items! ✅Seal Buff Exp % Lowered, Not too much boost! ✅Limited Max IP to 2 (max 2 game windows per IP)
Alpha test: 15:00 - 2/4/2021
Open beta: 17:00 - 3/4/2021
STARRED x500~x100 - Fresh OPEN 27 MARCH !! New Server! High Online!

STARRED x500~x100 - Fresh OPEN 27 MARCH !! New Server! High Online!

Season 12 Reset Exp Vừa Drop 35% MU Việt Nam MU pc
Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! Special Grand Reset Reward! Damage and HP +10% extra each Grand Reset! ‼ Freebie welcome bonus: Get FREE 300…
Alpha test: 15:00 - 25/3/2021
Open beta: 18:00 - 27/3/2021
Topmuonline.Net Opens New Server No Reset X5 on MARCH 24. Join NOW.

Topmuonline.Net Opens New Server No Reset X5 on MARCH 24. Join NOW.

Season 12 No Reset Exp Thấp Drop 30% MU Việt Nam MU pc
✅Cash Shop remade, No Over Powered Items! ✅Seal Buff Exp % Lowered, Not too much boost! ✅Limited Max IP to 2 (max 2 game windows per IP)
Alpha test: 14:00 - 23/3/2021
Open beta: 17:00 - 24/3/2021
Topmuonline.Net Opens New Server No Reset X5 on MARCH 9. Join NOW.

Topmuonline.Net Opens New Server No Reset X5 on MARCH 9. Join NOW.

Season 12 No Reset Exp Thấp Drop 30% MU Việt Nam MU pc
Cash Shop remade, No Over Powered Items! Seal Buff Exp % Lowered, Not too much boost! Limited Max IP to 2 (max 2 game windows per IP)
Alpha test: 15:00 - 7/3/2021
Open beta: 23:00 - 9/3/2021
StarredMu.com New Server Open 04/03/2021 High Online!

StarredMu.com New Server Open 04/03/2021 High Online!

Season 12 Reset Exp Vừa Drop 35% MU Việt Nam MU pc
Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! Special Grand Reset Reward! Damage and HP +10% extra each GR!
Alpha test: 15:00 - 4/3/2021
Open beta: 23:00 - 4/3/2021
TopMuOnline.net Opens New Server NoReset !!

TopMuOnline.net Opens New Server NoReset !!

Season 12 No Reset Exp Thấp Drop 35% MU Việt Nam MU pc
GRAND OPEN - MARCH 3 - NEW NO RESET SERVER!
Alpha test: 15:00 - 2/3/2021
Open beta: 17:00 - 3/3/2021
TopMuOnline.Net | x1000 dynamic | 3D Camera - OPENING 12/02/2021 | 12 FEB

TopMuOnline.Net | x1000 dynamic | 3D Camera - OPENING 12/02/2021 | 12 FEB

Season 12 Reset Exp Vừa Drop 35% MU Việt Nam MU pc
Facebook Sharing Event to Earn FREE 1100 Topcoins Promote on Skype Event to Earn up to Free 3500 Topcoins Advertise and get Reward Event to Earn Free Topcoins
Alpha test: 14:00 - 10/02/2021
Open beta: 18:00 - 12/02/2021
STARRED x9999 - Fresh OPEN 9 FEBRUARY, 2021 !! New Server! High Online! Join us!

STARRED x9999 - Fresh OPEN 9 FEBRUARY, 2021 !! New Server! High Online! Join us!

Season 12 Reset Exp Cao Drop 50% MU Việt Nam MU pc
❗New Server from Starred Mu OPENING 9 FEBRUARY❗ (Server X9999) ⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Grand Reset Reward! Damage and HP…
Alpha test: 13:00 - 07/02/2021
Open beta: 17:00 - 09/02/2021
Fresh New Start, Grand Opening 19/01/2021 - Welcome - Freebies !

Fresh New Start, Grand Opening 19/01/2021 - Welcome - Freebies !

Season 12 Reset Exp Thấp Drop 30% MU Việt Nam MU pc
- Special Great Customs Pack and Unpack Jewels with Commands Store and Offstore Sell for Wcoins Offattack Leveling while Offline Custom Automatic Drop Event Daily Custom Requests and Auto Party…
Alpha test: 15:00 - 18/01/2021
Open beta: 16:00 - 19/01/2021
STARRED x30 - Fresh OPEN 7 JANUARY, 2021 !! Happy New Year!!

STARRED x30 - Fresh OPEN 7 JANUARY, 2021 !! Happy New Year!!

Season 12 Reset Exp Thấp Drop 30% MU Nước ngoài MU pc
⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ❗New Server from Starred Mu OPENING 7 JANUARY❗ (X30-X20 dynamic experience rate)
Alpha test: 16:00 - 06/01/2021
Open beta: 18:00 - 06/01/2021
Xem trang tiếp theo:

Bạn có thể tìm MU Mới ra theo các thể loại sau đây:

Hướng dẫn chơi MU Online

MUMOIRA.VIP - Chuyên trang tổng hợp, giới thiệu các game MU mới ra không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Với đầy đủ các các server MU Online mới nhất, các phiên bản phổ biến nhất hiện nay như MU season 2, MU season 6.9, MU SS15, SS16, hay mới nhất là phiên bản SS17. Link Tải game mu online gốc chuẩn xác nhất Giúp bạn nhanh chóng tìm được các game MU open beta hôm nay hoặc MU alpha test hôm nay. MUMOIRA.VIP có tính năng lọc theo yêu cầu giúp các game thủ lựa chọn được server phù hợp nhất với sở thích của mình như phiên bản MU,  Kiểu chơi game MU reset hay No reset, Độ khó game cao hoặc thấp. MUMOIRA.VIP cũng xây dựng hệ thống Review MU và bảng xếp hạng các server MU hay nhất hiện nay tại Việt Nam và thế giới dựa trên sự bình chọn của các gamer. Và các bài viết hướng dẫn, thủ thuật chơi MU Online dành cho game thủ mới. Với sự đam mê và nhiệt huyết đội ngũ MUMOIRA.VIP hy vọng nhận được sự ủng hộ từ các bạn để phục dựng lại cộng đồng MU Online như những năm 2000.!
MUMOIRA.VIP luôn cập nhật cácMU Online for PC số 1 Việt Nam
chat facebook